Geert HiemstraAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Onder bureau wordt verstaan: Music Invasion producties
gevestigd aan de Klimopstraat 46 7552 SN te Hengelo

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan het bureau tot hetengageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een evenement, productie offestiviteit.

3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici en/of daarbijrechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technischevoorzieningen en/of optredens-attributen.

4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums),rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.

5. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarinbehalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voorzover die verschuldigd zijn, af te dragen door het bureau dat hiervoor door het Ministerie van Financiëngemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer;
UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het bureau entevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.

2. BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN

1. Bureau en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het bureau persoonlijk, telefonisch ofper e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie.Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datumen tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.

2. Het bureau zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoudvastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaardaarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van het bureau.De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.

3. Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geenovereenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en bureau. Indien het bureau niet een getekend exemplaar vande overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan ishet bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het bureau gebonden is
enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.

4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of deproductie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUCTIES

1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestatiesvan de artiest.

2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening consumptiesaan het optreden medewerkende persoonper uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomenin de bijzondere bepalingen inzake het optreden.

3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereistevergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor deopdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het bureau. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRAen SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever;

4. De opdrachtgever garandeert dat: een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbarekleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel enstoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid;

5. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het bureau daarom verzoektdranghekken en ordedienst aanwezig zijn;

6. Op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en deoptredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden(opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte,
de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen);
Opdrachtgever zal niet toestaan dat:

7. Er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan;

8. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen beeld- en/of geluidsopnamen en/of interviews zullenworden toegestaan;

9. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelenvoorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijkenabijheid van) de locatie;

10. de locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijkbereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. Het bureaudient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest alsmede de optredens-attributenalsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel
schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.

11. Het bureau overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat deartiest tijdens zijn optreden zal produceren.

12. De door het bureau en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijnbindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren ofbetaling van meerwerk te bedingen.

13. Het bureau behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor hetoptreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeldtijdstip een televisie-of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geenenkele schadevergoeding van het bureau vorderen.

14. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geenenkel recht op schadevergoeding. Het bureau dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring teoverleggen en -indien de opdrachtgever daarom verzoekt-een datum voor een vervangend optreden aan
te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.

4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN
(THEATER-) PRODUKTIES

1. Het bureau is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aardvan de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.

2. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van te voren tussenpartijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoekdaartoe van het bureau alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en(voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratistoegangsbewijzen tijdens de voorstelling.

3. Inzake een partage/garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; overde netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling.
Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

4. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met hetafgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regelsals bij een partage-afspraak.

5. EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het bureau erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels eenuitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verbandhoudende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffingen premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productie-overeenkomst
optredende artiesten. In dit verband vrijwaart het bureau de opdrachtgever voor het verrichten van dezehandelingen. Het bureau is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring, afgegeven door hetMinisterie van Financiën.

2. Indien tussen bureau en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de
opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van hetwerknemers-en het werkgeversaandeel terzake het optreden en tevens om alle administratieveverplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.

3. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijkaangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduuren de reden van de overmacht kenbaar maken.

4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapendeconflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheidvan de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagenonmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter alsontbonden te beschouwen.

5. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het bureau schorten deze voor de duurvan deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg methet bureau de duur van het uitstel.

6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betalingvan eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

6. GAGES EN ONKOSTEN

Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a. gebaseerd op vervoerskosten, lonen,
assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kostenen andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijkeovereenkomst. Indien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet -voorzieneomstandigheden zich voordoet dan is het bureau gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan deopdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is
dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of
omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

7. BETALINGEN

1. Het bureau is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot inde betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het eenfestiviteit/evenement betreft is het bureau gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling teeisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan deovereengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt het bureau zich het recht voorzonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het bureau heeft, of denkt te hebben,te verrekenen met enige door hem aan het bureau verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of eendeel daarvan.

3. Het bureau behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien deopdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indienhij naar de mening van het bureau daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juistenakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.

4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het bureau is geschiedt is deopdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan het bureau ingaande de vervaldag tot ophet ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/ofbuitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die
welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij debuitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd Euroonverminderd de btw en eventuele proces-en/of executiekosten.

5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf defactuurdatum in verzuim is, heeft het bureau het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of opte schorten. Het bureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledigeschadevergoeding te vorderen.

8. ANNULERING

1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan het bureau kenbaar te maken.

2. Indien de opdrachtgever de met het bureau gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aanhet evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomenfactuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagenvoorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van hetovereengekomen factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.

4. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract binnen 30 dagen voorafgaand aan hetevenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.

5. Indien er in de bijzondere bepalingen -behorende bij de boekingsovereenkomst -sprake is vanafwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.

6. De opdrachtgever vrijwaart het bureau indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledigvoor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur,decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met het bureau.

9. GESCHILLEN

1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen bureau en opdrachtgever zullen wordenvoorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voorbeide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in
het Arrondissement alwaar het bureau is gevestigd.

2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakteovereenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon-ofvestigingsplaats van de opdrachtgever.

3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzienis het Nederlands recht van toepassing.

10. SCHADEVERGOEDING

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (eender) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces-enexecutiekosten, kosten van rechtskundige bijstand , gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11. KLACHTEN

Reclames worden alleen en uitsluitend door het bureau in behandeling genomen indien deze door deopdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan het bureau zijn gemeld enbovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclameskenbaar zijn gemaakt wordt het bureau geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst tehebben voldaan.

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzonderingvan grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart het bureau voor schadeclaims van derden.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storingin de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek
veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of naafloop van de voorstelling.

3. Het bureau verklaart een deugdelijke bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij deverzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van € 450.000,–per gebeurtenis en beperkt toteen maximum van € 900.000,–per contractjaar.

13. BETALINGEN AAN ARTIESTEN

1. Alle artiesten (ook degenen met een buitenlands paspoort) die voor het bureau werkzaam zijn, dienen teallen tijde het bureau in het bezit te stellen van een kopie van een geldig paspoort of een geldigeidentiteitskaart. Deze kopie dient zowel leesbaar als ‘identificeerbaar’ te zijn. Met dit laatste wordtbedoeld dat aan de hand van de pasfoto op de kopie kan worden vastgesteld of de identiteit van dehouder ervan overeenkomt met de identiteit als beschreven in het document.

2. Alleen die artiesten die beschikken over een geldige VAR (Verklaring Arbeids Relatie) met dekwalificatie ‘Winst Uit Onderneming’ mogen hun diensten aan het bureau factureren. Andereverklaringen of VAR’s met andere kwalificaties geven daar geen recht op. Verder dienen de facturente voldoen aan de normen van de Belastingdienst.

3. Artiesten die niet beschikken over voornoemde VAR/WUO worden door ons verloond, met dienverstande dat de eerste € 136,- desgewenst als onverloonde onkostenvergoeding (Kleine ArtiestenRegeling) kan worden uitbetaald.

4. Alle artiesten die niet factureren ontvangen in het eerste kwartaal een jaaropgave van de verloondegages en onkostenvergoedingen van het voorafgaande jaar.

5. Het bureau behoudt zich het recht voor om optredens te annuleren indien de opdrachtgever niet voorafheeft betaald. In dat geval zal de artiest ook niet worden uitbetaald.